Theme Options

Theme color
Background Image body:
همه شاخه ها
منو

https://dejkala.com/content/17-shimidarmani

موکوزیت دهانی یکی از عوارض شایع درمان های سرطان از جمله شیمی درمانی و پرتو درمانی می باشد که بسته به شدت آن به صورت التهاب و قرمزی خفیف تا زخم های دردناک و وسیع بروز می کند و می تواند راهی برای ورود پاتوژن ها به بدن و ایجاد عفونت های دهانی یا سیستمیک باشد.

تحقیقات روی 126 زن مبتلا به سرطان سینه با طرح درمانی دریافت رژیم  AC(Adriamycine 60mg/m^2 + Cyclophosphamide 600mg/m^2)  برای حداقل 4 سیکل درمانی، در اولین سیکل شیمی درمانی شان به صورت تصادفی وارد دو گروه مداخله و کنترل می شدند. گروه کنترل پروتکل  بهداشت دهان و دندان و شستن دهان با نرمال سالین 3 بار در روز، که برایشان تجویز شده بود، رعایت کرده ، گروه مداخله علاوه بر رعایت نکات فوق ، ژل دهانی عسل آویشن را نیز 2 تا 4 بار در روز از اولین روز سیکل 1 شیمی درمانی تا آخرین روز سیکل 4 استفاده می کردند . ارزیابی بیماران حاکی از آن بود که ژل دهانی عسل آویشن می تواند به عنوان گزینه پیشگیری و درمان ارزان و بی خطر برای کنترل موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی مدنظر قرار گیرد. 

(منبع)

عسل طبیعی سبلان

https://dejkala.com/home/353-asal-tabie-sabalan-1k.html


مقایسه